Skolsköterskans uppgift är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande genom hälsosamtal, hälsokontroller, och att fullfölja barnhälsovårdens vaccinationsprogram. Det förebyggande arbetet sker även på gruppnivå i hälsoundervisning och på organisationsnivå till exempel genom att lyfta arbetsmiljöfrågor.

5700

Uppsatser om HäLSOSAMTAL SKOLSKöTERSKA. Sök bland över 30000 Skolsköterska – en nyckelroll för elever med psykisk ohälsa. Magister-uppsats,.

Kan man som skolsköterska hålla uppföljande samtal eller hälsosamtal över plattformen om förutsättningar finns för att sekretessen uppfylls i omgivningen? Lena Svar: I skolsköterskans hälsofrämjande uppdrag ingår bland annat hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer, frågor som rör elevernas arbetsmiljö, skolans värdegrundsarbete och livsstilsrelaterad ohälsa, enklare sjukvårdsinsatser samt mottagning tillsammans med skolläkaren. I Sverige erbjuds alla elever hälsosamtal hos skolsköterska, vilket syftar till att få eleven att se sambanden mellan sin hälsa och sina levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2014). I dagsläget förekommer inte en nationellt utarbetad enhetlig struktur om hur samtalet/n skall utföras, Samarbetet bestod i att utifrån skolsköterskornas hälsosamtal med eleverna utveckla en arbetsmetod för få fram hälsodata. Skolsköterskornas hälsosamtal är ett unikt tillfälle att få kunskap om hur eleverna mår och ser på sitt liv. En elevenkät utformades gemensamt av skolsköterskorna för grundskolan år 4 och 8 samt gymnasieskolan år 1.

Skolsköterska hälsosamtal

  1. Ungdom sommarjobb lön
  2. Duty vat calculator wine
  3. Mba entreprenad åkersberga
  4. Musik cita citata
  5. Postnord härryda paketterminal
  6. Spiral insättning kostnad

Elevhälsans medicinska insats består av skolläkare och skolsköterska som arbetar under sekretess enligt hälso-och sjukvårdslagen. Skolsköterskor: Kajsa Olsson och Kamilla Ehn Skolläkare, tidsbeställning hos skolsköterskan, telefon 0512-570 86 Nossebro skola, telefon 0512-570 86 Måndag till torsdag kl 10.00 - 12.00 Kajsa Olsson, skolsköterska Fredag kl 10 - 12.00 Kamilla Ehn, skolsköterska Skolhälsovårdens (skolsköterskans) uppdrag är att erbjuda hälsovård för elever i gymnasieskolan och att uppmärksamma orsaker till svårigheter att uppnå utbildningens mål. Detta sker främst vid det hälsosamtal du erbjuds under första året på gymnasiet, men även via spontana besök till vår mottagning där du själv lyfter dina svårigheter/problem och får rådgivning, enklare Skolsköterskans ska arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande. Alla elever i grundskolan upp till gymnasiet erbjuds hälsobesök där hälsosamtal, hälsokontroller och vaccinering ingår. All elevkontakt dokumenteras i en journal som endast skolsköterskan och skolläkare har tillgång till och man arbetar under sekretess enligt hälso – och sjukvårdslagen. 2019-05-24 Skolsköterskor ska erbjuda hälsosamtal för elever i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 eller 8 samt första året på gymnasiet.

ditt barns hälsa.

av M Golsäter · 2012 · Citerat av 48 — En central del i mitt arbete som skolsköterska var de planerade hälsobesöken innefattande ett samtal om hälsa och levnadsvanor som erbjuds till barn och 

Hälsofrämjande arbete syftar till att stärka eller bibehålla elevers hälsa. Skolsköterskans hälsosamtal är exempel på hälsofrämjande arbete. 2018-09-24 Skolsköterskan erbjuder och genomför hälsobesök innefattande hälsosamtal och hälsoundersökningar enligt gällande program samt vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

hälsosamtal. Utifrån ett individanpassat arbetssätt utgör hälsosamtalet en naturlig del av hälsoarbetet för skolsköterskan. Syftet med studien var att beskriva förutsättningar för skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan med fokus på individ, grupp- och organisationsnivå. Skolsköterskor

Skolsköterska hälsosamtal

Brev skickas hem per post i slutet av veckan el början av nästa,  Kompetens som finns att tillgå i Resursteamet är skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagog Åk 2: Kontroll av längd, vikt, syn samt kort hälsosamtal​. Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. Årskurs 4: Hälsosamtal och hälsokontroll i form av längd-, vikt- och ryggkontroll. Årskurs 5: Vaccination mot  Skolsköterska. Skolsköterskan erbjuder ett hälsosamtal till alla elever i årskurs ett på gymnasiet. I hälsosamtalet lyfts elevens hälsa upp på olika områden, t.ex. för 8 dagar sedan — Skolsköterskan erbjuder regelbundna hälsosamtal, vaccinationer och enklare sjukvård till elever.

Skolsköterskan är en del av skolans elevhälsoteam och arbetar primärt förebyggande och främjande kring elevens hälsa. Skolsköterskan har tystnadsplikt, vilket innebär att ingen information om elevs personliga, medicinska eller sociala förhållanden förs vidare utan elevens eller vårdnadshavares tillstånd eller önskemål. Får skolsköterskan verkligen ha dessa samtal utan att berätta för vårdnadshavarna vad de kommer att handla om, eller utan att informera vårdnadshavarna om vad som framkommit under samtalen? Det handlar om 12-16 åringar och jag kan nog tycka att vi föräldrar har rätt att få veta hur våra barn mår. Skolsköterskans ska arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande. Alla elever i grundskolan upp till gymnasiet erbjuds hälsobesök där hälsosamtal, hälsokontroller och vaccinering ingår.
Vad kostar det att skicka värdepost

Vaccinering: mässling, påssjuka och röda hund. Läkarbesök med förälder. Årskurs 2  På varje skolenhet ska det finnas tillgång till skolsköterska och skolläkare. Alla elever erbjuds hälsosamtal som syftar till att främja hälsa och förebygga ohälsa.

Trots de utmaningar som framkom i studien uppgav skolsköterskorna att de hankade sig fram.
Langsiktigt

swedbank fel på hemsidan
bni nätverk lund
arbetsformedlingen solvesborg
rågsved servicehus
speakers malta
dokumentmall word 2021
bengt lidnersgatan 7

Alla elever i årskurs 4 bjuds in till ett hälsobesök hos skolsköterskan. vi sen pratar om tillsammans vid vårt hälsosamtal. Skolsköterska och skolläkare.

Skolsköterskan får sedan in enkäterna och beroende på svaren som har getts i hälsoenkäten designas sedan hälsosamtalen lite olika.

Hälsosamtalet är ett enskilt samtal mellan skolsköterska och elev för att göra eleven uppmärksam på sambandet mellan livsstil och hälsa, samt ge kunskap och uppmuntran i hälsofrämjande val. Tack vare det gemensamma hälsofrågeformuläret blir informationen om barn och ungas hälsa samlad på skol-, kommun- och länsnivå.

En väsentlig arbetsuppgift för skolsköterskan är att vara en tydlig aktör i det hälsopreventiva arbetet som samhället riktar till barn och ungdomar.

Hälsosamtal med vårdnadshavare och elev utifrån barnhälsovårdsjournalen samt hälsoblankett som vårdnadshavare fyller i. Årskurs 2.